اخبار کوکوین:


 ارز (RSR ( Reserve Rightروز ۲۵ نوامبر( ۴ آذر) ساعت ۱۳:۳۰ با جفت های معاملاتی BTC و USDT در صرافی کوکوین لیست میشود

ارز Infinite launch)ILA) روز ۲۵ نوامبر (۴ آذر) ساعت ۱۴:۳۰ با جفت معاملاتی USDT در صرافی کوکوین لیست خواهد شد.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.